SCDI shape

Podmienky poskytovania služieb SCDI

26. septembra 2023

Podmienky poskytovania služieb SCDI

Podmienky poskytnutia pomoci formou služieb Slovenského centra digitálnych inovácií (SCDI)

 1. SCDI ako úspešný vykonávateľ bude na území Slovenskej republiky poskytovať minimálnu pomoc z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu digitalizácie mikro, malých a stredných podnikov (“MSP), malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora („OVS“).
 2. Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktoré s SCDI ako vykonávateľom uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom poskytovania pomoci de minimis.
 3. Pomoc de minimis bude SCDI poskytovať  prijímateľom formou bezplatných  služieb t.j. nepriamou  nefinančnou podporou za účelom podporiť reformy a investície zamerané na zvyšovanie životnej úrovne, zefektívniť verejnú správu a digitalizáciu, zvýšiť produktivitu a konkurencieschopnosť slovenských podnikov. Podporené projekty budú zamerané okrem iného na aplikovanie technológií, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti, iné základné a pokročilé digitálne technológie. SCDI  bude podnikom poskytovať priestor na testovanie a experimentovanie, prístup k technológiám, podporu a pomoc pri získavaní ďalšej finančnej podpory alebo pri zvyšovaní digitálnych zručností ich zamestnancov. Podrobnosti o  službách, ktoré bude SCDI poskytovať nájdete na webe https://scdi.tech, časť Katalóg služieb.
 4. Prijímateľom pomoci je podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, t. j. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť a je účastníkom hospodárskej súťaže, bez ohľadu na právnu formu a spôsob financovania. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovarov a/alebo služieb na trhu.
 5. Za prijímateľa sa podľa článku 2 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 považuje „jediný podnik“, ktorý zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov:
  • a) subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť;
  • b) subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť;
  • c) subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo dominantným spôsobom ovplyvňovať iný subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť na základe zmluvy, ktorú s daným subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť  uzavrel,  alebo na základe ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo v stanovách spoločnosti;
  • d) subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, ktorý je akcionárom alebo spoločníkom iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť, má sám na základe zmluvy s inými akcionármi alebo spoločníkmi daného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť pod kontrolou väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť.
  • Subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené v písm. a) až d) tohto odseku, prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik.
 6. Určujúcou definíciou pre malé a stredné podniky ( „MSP“) je definícia použitá v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014.
 7. Určujúcou definíciou pre malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou je definícia uvedená v čl. 2, ods. 103e nariadenia 651/2014.
 8. Za prijímateľa sa považujú aj OVS, ktoré sú právnické osoby zapísané v štatistickom registri organizácií, ktoré sú zaradené v sektore verejnej správy v súlade s európskou metodikou ESA 2010 ustanovenou Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 549/2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii a z hľadiska veľkostnej kategórie patria medzi veľké podniky.
 9. Viaceré oddelené právne subjekty, ktoré majú kontrolné podiely a iné funkčné, hospodárske a organizačné prepojenie, možno pokladať za subjekty tvoriace jednu hospodársku jednotku. Táto hospodárska jednotka sa potom pokladá za relevantný podnik, teda prijímateľa.
 10. Prijímateľom pomoci de minimis nemôže byť podnik, voči ktorému sa uplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.
 11. SCDI môže poskytnúť pomoc prijímateľom vo všetkých odvetviach hospodárstva Slovenskej republiky, okrem podnikov pôsobiacich:
  • a) v sektore rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje osobitné nariadenie[1],
  • b) v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov,
  • c) v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, a to v prípadoch:
   • ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trhu príslušnými podnikmi,
   • ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom,
  • d) v činnostiach súvisiacich s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou,
  • e) v činnostiach, ktoré sú podmienené uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným,
  • f) v činnostiach súvisiacich s vykonávaním cestnej nákladnej dopravy v prenájme alebo za úhradu.
Ak podnik pôsobí v sektoroch uvedených v ods. a), b), c) alebo f) predchádzajúceho odseku a zároveň pôsobí v jednom alebo viacerých iných sektoroch alebo vyvíja iné ďalšie hospodárske činnosti, vzťahuje sa poskytnutie pomoci  v súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo na tieto ďalšie činnosti za podmienky, že prijímateľ zabezpečí (a SCDI overí) pomocou primeraných prostriedkov, ako sú oddelené činnosti alebo rozlíšenie výdavkov (napr. analytická evidencia), aby činnosti vykonávané vo vylúčených sektoroch neboli podporované z pomoci poskytovanej zo strany SCDI.
 1. SCDI overí splnenie všetkých podmienok  zo strany prijímateľa pred uzavretím zmluvy o poskytnutí pomoci nepriamou formou alebo pred poskytnutím pomoci na základe iného právneho úkonu. SCDI zároveň overí (napr. formou čestného vyhlásenia zo strany prijímateľa), či poskytnutím pomoci de minimis nedochádza k dvojitému financovaniu tých istých oprávnených výdavkov.
 2. Pod iným právnym úkonom sa rozumie registrácia prijímateľa na podujatí v prvý deň jeho konania a doklad, ktorým sa dá jednoznačne preukázať poskytnutie služby prijímateľovi (prezenčná listina s podpismi účastníkov podujatia a potvrdenie o účasti vydané SCDI, v prípade online podujatí je to potvrdenie o účasti vydané  SCDa preukázanie účasti prijímateľa na tomto podujatí v prvý deň konania podujatia, napr. videozáznam, kópia obrazovky so zoznamom účastníkov a pod.). Za deň poskytnutia pomoci sa považuje deň konania podujatia alebo prvý deň konania podujatia v prípade viacdenného podujatia.
 3. Konkrétna výška poskytnutej pomoci de minimis bude určená v Zmluve o poskytnutí pomoci nepriamou formou uzatvorenou medzi SCDI a prijímateľom v závislosti od charakteru a rozsahu poskytnutej služby, pričom bude vychádzať  z cenníka služieb SCDI. SCDI je povinný výšku pomoci vypočítať pre jednotlivých prijímateľov pred poskytnutím pomoci a uverejniť ju (napr. v rámci výzvy na poskytnutie určitej služby, prostredníctvom oznamu na webovej stránke, v pozvánke a pod.).
 4. MSP, malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou a OVS sa uchádzajú o služby poskytované vykonávateľom prostredníctvom žiadosti o poskytnutie pomoci de minimis nepriamou formou (ďalej len „žiadosť“) v rámci výzvy vyhlasovanej vykonávateľom. V prípade hromadných podujatí sa „žiadosťou“ rozumie prihláška, resp. online registrácia na príslušné podujatie. Žiadateľ predloží spolu so žiadosťou:
  • a) vyhlásenie o veľkostnej kategórii podniku,
  • b) vyhlásenie, že sa voči nemu neuplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia EK, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom[2] (ak žiadateľ patrí do skupiny podnikov, predloží toto vyhlásenie za všetkých členov skupiny podnikov, ktoré s ním tvoria jediný podnik),
  • c) identifikáciu subjektov, ktoré spolu so žiadateľom tvoria jediný podnik za účelom overenia stropu pomoci de minimis, resp. vyhlásenie, že nepatrí do skupiny podnikov, ktoré tvoria jediný podnik,
  • d) vyhlásenia, či ku dňu podania žiadosti žiada o poskytnutie inej minimálnej alebo štátnej pomoci u iného poskytovateľa alebo u toho istého vykonávateľa, resp. iného vykonávateľa,
  • e) doklady a informácie v zmysle podmienok výzvy, ktoré definuje SCDI.
Poskytnutie pomoci je podmienené splnením všetkých podmienok uvedených  SCDI. Konkrétny spôsob a forma preukázania splnenia jednotlivých podmienok poskytnutia pomoci budú stanovené v príslušnej výzve. V prípade, ak sa preukáže, že doklady alebo informácie uvedené vo vyhlásení žiadateľa nezodpovedajú skutočnosti, bude SCDI  požadovať od prijímateľa finančnú kompenzáciu vo výške poskytnutej pomoci, ku ktorej sa vyhlásenie viazalo.
 1. Vzhľadom na nízku výšku pomoci v rámci niektorých aktivít (skupinové podujatia, školenia, poradenstvo a pod.) a vysokú administratívnu náročnosť prípravy dokumentácie zo strany žiadateľa ako aj náročnosť overenia tejto dokumentácie zo strany SCDI, bude SCDI oprávnené uplatniť zjednodušené overovanie veľkosti podniku. Podrobnosti k zjednodušenému overovaniu veľkosti podniku sú uvedené v časti.
 2. SCDI po prijatí žiadosti a pred poskytnutím pomoci overí splnenie podmienok poskytnutia pomoci de minimis uvedených vo výzve. Následne bude SCDI písomne informovať žiadateľov o schválení, resp. zamietnutí žiadosti. V prípade uzatvorenia zmluvy o poskytnutí pomoci nepriamou formou medzi vykonávateľom a prijímateľom sa za deň poskytnutia pomoci de minimis považuje deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
 3. Prijímateľ umožní SCDI alebo iným určeným finančným kontrolným subjektom[3] vykonanie kontroly/auditu použitia pomoci, pričom preukáže oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržania podmienok poskytnutia pomoci. Prijímateľ pomoci vytvorí SCDI a/alebo zamestnancom finančných kontrolných subjektov  primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, poskytne im potrebnú súčinnosť a všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa najmä realizácie projektu, stavu jeho rozpracovanosti a použitia pomoci.
 4. V prípade zistených nedostatkov zabezpečí prijímateľ bezodkladne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov uvedených v správe z kontroly v lehote stanovenej osobami oprávnenými na výkon kontroly a predloží osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.
 5. Tieto podmienky SCDI nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.
V Bratislave 1. 9. 2023.(Znenie tohto dokumentu bolo upravené a zverejnené dňa 15. 3. 2024 – v poznámke pod čiarou č. 3 boli za slovami „Podľa písmena P Schémy DM-16/2022“ doplnené slová „v znení Dodatku č. 1“.)

 

[1] Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 v platnom znení (Ú. v. L 354, 28.12.2013, s. 1).

[2] § 7 ods. 6 písm. b) zákona o štátnej pomoci.

[3] Podľa písmena  P Schémy DM-16/2022 v znení Dodatku č. 1 minimálnej pomoci  z prostriedkov Plánu obnovy a SR na podporu digitalizácie mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou  a organizácií verejného sektora

Dodávateľ : SCDI
Položka bola vložená do výberu
Váš výber bol aktualizovaný
Nieje nič zvolené

Katalóg služieb

Doména:

Nemáte nič vybraté
Vyberte si službu zo zoznamu

Zaregistrujte sa zdarma

Mám záujem o vyplnenie žiadosti o poskytnutie služieb SCDI (viac informácií)

Súhlasím s podmienkami poskytovania služieb SCDI *

Súhlasím s podmienkami čerpania prostriedkov z Plánu obnovy *

Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Odoslať
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.