SCDI shape

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

5. septembra 2023

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽOM poskytované podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v účinnom znení odo dňa 25. 5. 2018 (ďalej aj „Nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ:

Slovenské centrum digitálnych inovácií, Sídlo: Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, Registrový úrad: Okresný úrad Bratislava, IČO: 53324757, Dátum vzniku: 23.09.2020, Osoby oprávnené konať v mene združenia: Ing. Roman Karlubík, Ing. Emil Fitoš, Webová stránka https://scdi.tech.

Kto sme

Združenie právnických osôb Slovenské centrum digitálnych inovácií (ďalej aj „združenie“ alebo „SCDI“) poskytuje služby v oblasti digitálnych a informačných technológií, automatizácie, robotiky, ktoré vyžaduje inteligentný priemysel a koordinuje prípravu vedeckých, výskumných, inovačných a iných projektov financované prostredníctvom národných zdrojov, európskych štrukturálnych a investičných fondov, medzinárodných výskumných a projektových schém a súkromných či vlastných zdrojov.

SCDI organizuje a zabezpečuje semináre, školenia, workshopy, rôzne projekty a pod. v oblasti digitalizácie, digitálnej transformácie, IT vzdelávania, eGovernmentu, digitalizácie priemyslu, taktiež poskytuje aktuálne informácie o výhodných ponukách a marketingové informácie týkajúce sa aktuálneho diania v slovenskom v odvetví informačno - komunikačných technológií a ďalších príbuzných oblastí (ďalej aj „Projekty“). Bližšie informácie o projektoch realizovaných združením sú dostupné na stránke https://scdi.tech alebo na stránke https://digitalnakoalicia.sk.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby v nasledovnom rozsahu:

 • identifikačné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, titul;
 • kontaktné údaje: adresa trvalého/prechodného pobytu alebo bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Pre marketingové účely spracúvame nasledovné údaje:

 1. meno a priezvisko;
 2. e-mailová adresa;
 3. telefónne číslo.

(ďalej len „Osobné údaje“).

Účely spracúvania Osobných údajov a právny základ spracúvania Osobných údajov

SCDI, ako prevádzkovateľ, Osobné údaje v rozsahu, v akom boli Vami, ako dotknutou osobou, poskytnuté spracúva pre nasledovné účely:

 • a) účel plnenia zo zmluvného vzťahu (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR), t.j. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, a to napr. pri sprostredkúvaní služieb a Projektov, pri organizovaní a realizácií rôznych školení, seminárov a pod.;
 • b) účel priameho marketingu, k informovaniu klientov, ako dotknutých osôb, o novinkách týkajúcich sa jednotlivých realizovaných Projektov a k oslovovaniu klientov s ďalšími marketingovými ponukami prevádzkovateľa, združenia prostredníctvom directmailu, adresných ponúk, respektíve inou vhodnou formou. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je oprávnený záujem združenia (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR) alebo súhlas, v prípade, že klient poskytne emailovú adresu a vyjadrí súhlas so spracovaním svojich Osobných údajov za účelom zasielania obchodných a marketingových informácií zo strany SCDI, ako prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR);
 • c) účel plnenia povinností združenia, ako prevádzkovateľa, podľa príslušných právnych predpisov, napríklad daňových povinností alebo povinností týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je plnenie zákonných povinností (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR);
 • d) štatistické účely, pre účel kombinovania Osobných údajov s údajmi ostatných klientov za účelom vytvorenia správ, ktoré pomáhajú zlepšiť poskytovanie služieb SCDI, ako prevádzkovateľa, za dodržania technických a organizačných opatrení s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady minimalizácie údajov. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je teda kompatibilné ďalšie spracúvanie Osobných údajov (článok 5 ods. 1 písm. b) v spojení s článkom 89 ods. 1 Nariadenia GDPR);
 • e) účel vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania prevádzkovateľom, združením SCDI. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je oprávnený záujem SCDI (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Kategórie dotknutých osôb

SCDI, ako prevádzkovateľ, spracúva Osobné údaje týkajúce sa klientov, ako dotknutých osôb, účastníkov Projektov ako aj zmluvných strán a taktiež na účely priameho marketingu u dotknutých osôb, u ktorých SCDI eviduje, že prejavili záujem o niektorí z Projektov združenia SCDI.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov Osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účel plnenia zo vzťahu s dotknutou osobou, resp. v zmysle svojich zákonných práv a povinností. Na tieto účely je v rámci svojich povinností a plnení úloh povinný poskytovať osobné údaje tretím osobám, teda príjemcom:

 • a) spoločnosti SCR design s.r.o., so sídlom Skuteckého 115/1, Banská Bystrica 974 01, IČO: 44 668 619;
 • b) tretím stranám pre účely plnenia zákonných a napr. daňových povinností, ďalším spolupracovníkom pri príprave a organizácii Projektov.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť získané osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania Osobných údajov, resp. kritéria na určenie doby spracúvania Osobných údajov

Osobné údaje budú spracúvané počas doby stanovenej relevantnými právnymi predpismi a do doby, kým nepominie účel spracúvania Osobných údajov na ktorý boli získané, najneskôr však do doby keď nebude daný právny základ spracúvania Osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

Bezpečnosť

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným a nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to pomocou technických a organizačných opatrení zabezpečených prevádzkovateľom.

Informácie týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania

SCDI ako prevádzkovateľ, pri spracúvaní Osobných údajov nevyužíva žiadny z postupov automatizovaného individuálneho rozhodovania, ani profilovanie.

Oprávnené záujmy, ktoré sleduje združenie ako prevádzkovateľ pre marketingové účely

SCDI svoj oprávnený záujem vidí v možnosti v budúcnosti zoznámiť klientov s výhodnými ponukami týkajúcich sa Projektov. Právnym základom spracúvania Osobných údajov v mene SCDI na účel priameho marketingu je tak oprávnený záujem SCDI, a to podľa príslušného článku Nariadenia GDPR a príslušného ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov, za predpokladu, že v danom prípade nad takýmto záujmom SCDI neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

Pokiaľ nemáte záujem dostávať novinky a aktuálne informácie o výhodných ponukách týkajúce sa Projektov ako dotknutá osoba, môžete kedykoľvek a bezplatne uplatniť právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Osobných údajov na účely priameho marketingu združením SCDI ako prevádzkovateľom, a to najmä nasledujúcimi spôsobmi:

 • a) kedykoľvek a bezplatne zakliknutím na príslušný link nachádzajúci sa v každom newsletteri;
 • b) prostredníctvom telefónnej linky na telefónnom čísle +421 907 708 092;
 • c) prostredníctvom e-mailu: scdi@scdi.tech;
 • d) poštou na adrese sídla združenia: Slovenské centrum digitálnych inovácií, Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika.

Ak budete namietať voči spracúvaniu Osobných údajov na účel priameho marketingu, SCDI nebude Vaše Osobné údaje ďalej spracúvať, a v tom dôsledku nebudete dostávať žiadne informácie o novinkách zo strany združenia SCDI. V oblasti vybavovania žiadostí dotknutých osôb, SCDI svoj oprávnený záujem vidí v možnosti preukázať súlad postupov s požiadavkami Nariadenia GDPR.

Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípade záujmu dotknutej osoby na tom, aby mu prevádzkovateľ, združenie zasielala novinky a marketingové informácie, je dotknutá osoba povinná poskytnúť združeniu SCDI, ako prevádzkovateľovi, aspoň svoju e-mailovú adresu a udeliť súhlas so spracúvaním svojich Osobných údajov na účely priameho marketingu, inak nie je možné prihlásiť sa k odberu noviniek a marketingových informácií zasielaných združením SCDI.

Informácie o ďalších právach dotknutých osôb

Za predpokladu dodržania podmienok stanovených platnými a účinnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a podľa Zákona o ochrane osobných údajov máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:

 1. Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, podľa článku 15 Nariadenia GDPR;
 2. Dotknutá osoba má právo získať od SCDI ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
 • a) účely spracúvania;
 • b) kategórie dotknutých osobných údajov;
 • c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 • d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 • e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 • f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 • h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu;
 • i) Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 Nariadenia GDPR.

SCDI ako prevádzkovateľ, poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 Nariadenia GDPR

Dotknutá osoba má právo na to, aby SCDI, ako prevádzkovateľ, bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie”) podľa článku 17 Nariadenia GDPR

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u SCDI ako prevádzkovateľa, bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a SCDI, ako prevádzkovateľ, je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia GDPR;
 • d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 • f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia GDPR.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia GDPR;
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 Nariadenia GDPR

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia GDPR

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

 • a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, a
 • b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia GDPR Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva) podľa článku 21 Nariadenia GDPR

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia GDPR, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa článku 77 Nariadenia GDPR

Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť adresuje, sa

rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním podľa článku 7 Nariadenia GDPR

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť najmä nasledujúcimi spôsobmi:

 • b) prostredníctvom telefónnej linky na telefónnom čísle +421 907 708 092;
 • c) prostredníctvom e-mailu: scdi@scdi.tech;
 • d) poštou na adrese sídla združenia: Slovenské centrum digitálnych inovácií, Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika.

SCDI je povinné prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne, a to najmä pri informáciách určených osobitne dieťaťu. Informácie je SCDI povinné poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže SCDI poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

SCDI poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov. V prípadoch uvedených v § 18 ods. 2 nemôže SCDI, ako prevádzkovateľ, odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov, ak nepreukáže, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať.

SCDI je povinná poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov do jedného mesiaca od doručenia žiadosti dotknutej osoby. Uvedenú lehotu môže SCDI v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. SCDI je však povinné informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, SCDI poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

Ak SCDI neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinná do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia a opatrenia prijaté podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane osobných údajov sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, SCDI môže:

 1. požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia; alebo
 2. odmietnuť konať na základe žiadosti.

Zjavnú neopodstatnenosť žiadosti alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje SCDI. SCDI môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť podľa § 21 až 27 Zákona o ochrane osobných údajov; ustanovenie § 18 Zákona o ochrane osobných údajov tým nie je dotknuté.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na SCDI kedykoľvek obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára na to určeného a nachádzajúceho sa na webovej stránke.

Okrem kontaktného formulára sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť aj prostredníctvom telefónnej linky na telefónnom čísle +421 907 708 092, prostredníctvom e-mailu: scdi@scdi.tech alebo poštou na adrese sídla združenia: Slovenské centrum digitálnych inovácií, Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika.

Dodávateľ : SCDI
Položka bola vložená do výberu
Váš výber bol aktualizovaný
Nieje nič zvolené

Katalóg služieb

Doména:

Nemáte nič vybraté
Vyberte si službu zo zoznamu

Zaregistrujte sa zdarma

Mám záujem o vyplnenie žiadosti o poskytnutie služieb SCDI (viac informácií)

Súhlasím s podmienkami poskytovania služieb SCDI *

Súhlasím s podmienkami čerpania prostriedkov z Plánu obnovy *

Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Odoslať
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.